Menu Close

Konkursas

Kviečiame prisijungti prie „Mažų žingsnelių“ komandos. Ieškome direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams.

„Maži žingsneliai“ skelbia konkursą. Visa informacija nuorodoje:

https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ukio-reikalams-terminuota-darbo-sutartis-075-etato-322;927310.html

Pareigybė: direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, terminuota darbo sutartis, 0,75 etato.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

  1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
  2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
  3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
  4. išmanyti viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, mokėti dirbti su elektroninėmis viešųjų pirkimų platformomis „Mano konkursas“, CVP IS, CPO;
  5. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, sklandžiai argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
  6. direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams turi išmanyti:

6.1. mokyklos struktūrą, jos darbo organizavimą ir valdymą;

6.2. mokyklos pastatų, patalpų, teritorijos išplanavimą, evakavimo schemas;

6.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus;

6.4. prekių įsigijimo bei panaudojimo galimybes, jų rūšis, kokybę;

6.5. medžiagų sunaudojimo ir nurašymo normas;

6.6. medžiagų sandėliavimą ir jų apsaugą;

6.7. sąmatų sudarymo, tvirtinimo ir įgyvendinimo būdus.

6.8. darbo santykius reglamentuojančius įstatymus;

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, iki 2023 m. gruodžio 21 d.(imtinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu: https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ukio-reikalams-terminuota-darbo-sutartis-075-etato-322;927310.html (skelbimo Nr. 92731) pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti konkurse;
  2. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes, įgūdžius, reikalingus pareigybei užimti).;
  3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  4. užpildytą pretendento anketą.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, dokumentų pateikimo terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu, sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Išsamesnė informacija tel.: (8 345) 60183, (8 640) 22852, el.p. sakiudarzelis@gmail.com

Skip to content