Menu Close

Specialistų paslaugos

Šiuo metu įstaigoje dirba šie švietimo pagalbos specialistai:

Meninio ugdymo pedagogės Džordana Gurskytė, Lina Bakaitienė ir Audronė Adomaitienė

Pedagogės organizuoja vaikų muzikinį ugdymą, individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių, bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, rengia ir dalyvauja vykdomuose projektuose, organizuoja rytines mankštas, įvairius renginius ir šventes, rengia vaikus dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.

Socialinės pedagogės Vaidutė Lazdauskienė, Aušra Kasparavičienė ir Dovilė Kazakauskienė

Dirba individualiai arba grupėmis su ugdytiniais, kurie turi elgesio ir emocijų sunkumų. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoja ir koordinuoja socialinę pedagoginę pagalbą ir vertina jos kokybę. Teikia aktualią informaciją tėvams ir auklėtojoms apie vaiko adaptaciją, elgesio bei emocijų sutrikimus. Informuoja tėvus dėl jų teisės gauti socialinę pedagoginę pagalbą. Atstovauja vaiko teisėms, gina jas ir teisėtus vaiko interesus. Bendradarbiauja su įstaigos pedagogų komandomis, ugdytinių tėvais, įstaigos administracija, taip pat ir su kitomis institucijomis. Dalyvauja darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje. Inicijuoja, organizuoja, kuria ir įgyvendina socialinius projektus.

Logopedės-spec. pedagogės Aldona Stanislovaitienė, Gitana Kaunienė, Alma Dervaitienė ir Sigita Damijonaitienė

Įvertina vaiką, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms. Teikia pagalbą vaikams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą. Organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialiuosius darbo būdus ir metodus. Konsultuoja tėvus ir pedagogus.

Psichologė Odeta Bočkienė

Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. Stebi vaiko elgesį natūralioje aplinkoje (grupėje). Dirba su emocijų, elgesio, bendravimo sunkumų bei kitų sutrikimų turinčiais vaikais. Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko psichologijos klausimais, teikia žodines (rašytines) rekomendacijas. Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą. Esant poreikiui, vertina vaiko galias ir sunkumus, raidos ir asmenybės ypatumus, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, veda  socialinių – emocinių  įgūdžių stiprinimo grupinius užsiėmimus vaikams. Dalyvauja darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content