Menu Close

STEAM

Nuo 2020 metų mūsų įstaiga tapo STEAM mokyklų tinklo nare

2020 metų dienoraštis

https://www.sakiudarzelis.lt/steam-chemijos-kabinete/

Viešinimo straipsnis

http://manosakiai.lt/naujiena/sakiu-lopselis-darzelis-berzelis-tapo-steam-tinklo-mokykla?fbclid=IwAR0g-IYJZbFD6bs1NeJYv-ErEyKKVin2_yEHIQF3awmmkrhb0jqHoYxYz34

STEAM ŠAKIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BERŽELIS” 2019 METAIS

2019 metų veiklos plane buvo numatytas tikslas – inovatyvių pedagoginių praktikų panaudojimas įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ir vienas iš šio tikslo uždavinių buvo plėtoti į STEAM orientuotą ugdymą.

                      Šio uždavinio įgyvendinimui visus metus buvo sėkmingai vykdomas ilgalaikis įstaigos projektas „Aš mažasis STEAM kūrėjas“, kurio tikslas ieškoti inovatyvių pedagoginių praktikų taikant STEAM ugdymą. Visus metus vyko įvairios projekto veiklos (ilgalaikio projekto aprašymą prisegame). Pedagogai siekė susipažinti su STEAM metodikos galimybėmis ikimokyklinėse įstaigose; atskleisti pažangias pedagogines praktikas, ugdymo metodus bei ugdymo priemones integruojant STEAM į  ugdymą; organizuoti vaikų ugdymo(si) procesą STEAM metodikos edukacinėse erdvėse. Šio projekto metu buvo teikta paraiška Erasmus+ KA1 projektui „STEAM ikimokykliniame ugdyme“, ir paraiška buvo įvertinta teigiamai. Projekto mobilumams organizuoti  skirta 10782 eurų dotacija. (Projekto vykdymo laikotarpis 2019-07-01–2020-08-31). Trys įstaigos pedagogės rugpjūčio mėnesį dalyvavo STEAM kursuose  „EESTE[A]M – Early Education STE[A]M“, Atėnuose, kur įgavo labai daug patirties vystant technologinę informacinę STEAM veiklų integraciją ugdymo procese. Parsivežė daug idėjų, praktikų, kuriomis pasidalino įstaigos metodiniame susirinkime. Trys pedagogės atliko darbo stebėjimo vizite Portugalijos, Madeiros mokykloje, iš kur taip pat parsivežė daug idėjų STEAM veiklų įgyvendinimui. Šių metų kovo mėnesį dvi pedagogės vyks į Islandiją susipažinti su STEAM praktikomis privačioje mokykloje-darželyje.

                      Nuo 2019 metų spalio 1 dienos įstaiga įgyvendina dar vieną Erasmus+ projektą „Eksperimentuodami atrandame pasaulį“, kurio veiklos taip pat siejamos su STEAM praktikomis. (Laikotarpis: 2019 spalio 1 d.–2021 rugsėjo 31 d., skirtas finansavimas 18204 eurai.) Projekto partneriai iš Slovėnijos (darželis VRTEC HRASTNIK), Turkijos (darželis MELAHAT KIVANC ANAOKULU), Graikijos (darželis NIPIAGOGEIO DREPANOU)  ir Bulgarijos (darželis CDG”SLANCE”) lapkričio 4-8 dienomis dalyvavo projekto keturių dienų mokymuose mūsų įstaigoje, kur mūsų įstaigos bendruomenė dalinos patirtimi apie STEAM ugdymo integravimą į ugdymo procesą. Įsigijome daug inovatyvių priemonių, jas naudojame ugdyme ir savo patirtį skleisti ketiname 2020 metų kovo mėnesį organizuodami seminarą rajono pedagogams.

2019 metais įsigyta daug įvairių ugdymo priemonių: knygos apie eksperimentavimą ir STEAM veiklas, mažieji robotai „Ozobotai“, „Lego education“ priemonės skirtos STEAM ugdymui, dvi plančetės, interaktyvus žaidimas „Osmo“, „Numicon“ ir kt. ugdomosios priemones.

Pedagogai tobulino kvalifikaciją seminaruose: Seminaras „Į STEAM kompetencijas orientuotas ugdymo procesas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir pradinėse klasėse“ ( 2019-02-20), Mokymai Jonavoje „Jaunųjų tyrėjų ugdymas“ (2019-10-10), mokymai „STEAM iššūkis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“, (2019-10-15), mokymai „STEAM dirbtuvės: kuo būsime šiandien?“ (2019-11-28).

Įstaigos pedagogams parengta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa ir vestas seminaras praktikumas „Į STEAM orientuotas ikimokyklinis ugdymas“ (2019-04-02). Seminaro lektorės mūsų įstaigos pedagogės ir kolegės iš Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos.

Dalyvavome respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinėje laboratorijoje  „Stebuklingas vanduo“ darbų parodoje (org. Vilniaus l.-d. „Sadutė“) bei respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinėje laboratorijoje „Obuolys ir jo draugai“ darbų parodoje (org. Vilniaus l.-d. „Sadutė“ ).

Parengė:         Direktorės pavaduotoja ugdymui ir STEAM veiklų koordinatorė Dovilė Kazakauskienė

2020-01-10, Šakiai

2019 metų dienoraštis 

ILGALAIKIS PROJEKTAS „Aš mažasis STEAM kūrėjas”

Problema, aktualumas

STEAM grindžiamas patirtinio, eksperimentinio ir probleminio ugdymo koncepcija. Skatinamas aukštesnio mąstymo lygmens žinojimo ugdymas, taikant įvairius ugdymo metodus: projektinis darbas, probleminis mokymas, eksperimentai ir t.t. STEAM yra ir integruotas, bet kartu ir personalizuotas gamtamokslinis, fizinių mokslų, menų bei technologijų mokymas(is). Apie STEAM ugdymą mokyklose jau kalbama gana ilgą laiką, tačiau apie STEAM ikimokykliniame ugdyme plačiau kalbėti pradėta tik 2018 metais. Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, kaip ir visa šalies švietimo sistema, privalo prisidėti prie darnaus vystymosi ir STEAM plėtotės. STEAM skatina vaikus tyrinėti realias problemas, tačiau žaismingai, su malonumu. STEAM sričių  ankstyvasis ugdymas vyksta per kasdienę rutiną, žaidimo patirtis, veiklą natūralioje ir virtualioje aplinkoje, veiklas su specialiomis priemonėmis, projektus.

Kad pedagogai galėtų taikyti STEAM metodiką, jie turėtų patys gerai išmanyti gamtamokslinio, technologinio, inžinerinio ir matematinio ugdymo konceptus, procesus, veiklas, kad galėtų tikslingai plėtoti šį ugdymą kasdienėje vaikų veikloje.

Tikslas: ieškoti inovatyvių pedagoginių praktikų taikant STEAM ugdymą

Uždaviniai :

  • susipažinti su STEAM metodikos galimybėmis ikimokyklinėse įstaigose;
  • atskleisti pažangias pedagogines praktikas, ugdymo metodus bei ugdymo priemones integruojant STEAM į ugdymą;
  • organizuoti vaikų ugdymo(si) procesą STEAM metodikos edukacinėse erdvėse;

Laukiami rezultatai:             

  • suaktyvės pedagogų bendradarbiavimas;
  • plėtosis gebėjimai sudaryti tinkamas sąlygas vaikų savaiminei veiklai, stebėjimams, tyrinėjimams;
  • pedagogai žinos apie STEAM veiklų galimybes, jų naudą.
  • vaikų veikla taps įdomesnė, naudojant įvairias STEAM veikloms skirtas priemones.

PROJEKTO VYKDYMO VEIKLOS

VEIKLA NUMATOMA DATA ATSAKINGAS ASMUO
Projekto veiklų aptarimas.

Erasmus+ KA1 paraiškos pateikimas STEAM tematika.

Sausis Projekto darbo grupė
Seminaro STEAM tematika organizavimas. Vasaris D. Kazakauskienė
Tyrinėjimų mėnuo. Vanduo ir žemė. Kiti netradiciniai eksperimentai. Chemijos, fizikos mokytojų vizitai pas mus. Kovas L.Bakaitienė
Netradiciniai menai. (Menai kuriami iš netradicinių priemonių, gamtinės medžiagos, atliekų ir pan.) Balandis D.Zubrickienė
Inžinerija. Kuriame statinius iš įvairių priemonių grupėse ir lauke.  Konstruktorių nuotraukų paroda. Gegužė J. Orintienė
Augalų tyrinėjimas. Kviečiame tėvelius per vasarą rinkti įvairią įdomią gamtinę medžiagą, fotografuoti netradicinius gamtinius reiškinius. Birželis-rugpjūtis Grupių auklėtojos
Technologijos. (Bitutės rodobotas naudojimas, multimedijos, kompiuteriai, šviesos stalai, namų robotai ir pan.) Rugsėjis D.Kazakauskienė
Matematiniai sprendimai. Spalis J. Orintienė
STEAM projekto sklaida. Straipsniai, konferencijos ar seminaro organizavimas, respublikinio projekto iniciavimas. Lapkritis L. Bakaitienė
Projekto refleksija įstaigose bendruomenėje. Gruodis D.Zubrickienė

Projekto koordinatorius:                           Dovilė Kazakauskienė

Projekto organizatoriai:                            Lina Bakaitienė, Diana Zubrickienė, Jurgita Orintienė

PROJEKTO ĮGYVENDINTOS VEIKLOS

2019-02-01 pateikta ERASMUS+ paraiška https://www.sakiudarzelis.lt/naujienos/pateikta-paraiska/

2019-03-08 INŽINERIJA – DĖŽIŲ DIENOS „Statiniai Lietuvai“ https://www.sakiudarzelis.lt/naujienos/neeiliniai-statiniai-lietuvai/

2019-04-02 organizuotas seminaras „Į steam orientuotas ikimokyklinis ugdymas“ (plačiau https://www.sakiudarzelis.lt/naujienos/i-steam-orientuotas-ikimokyklinis-ugdymas/

2019 balandis

Dalyvaujame respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinėje labaratorijoje„Stebuklingas vanduo“ parodoje (organizatorius Vilniaus lopšelis-darželis „Sadutė“)

„Peliukų“ eksperimentai su vandeniu

 

 

 

 

 

 

 

„Lašelių“ grupės vaikai užšaldė dinozaurus

 

 

 

 

 

 

 

„Lašelių“ grupės vaikai atliko bandymus su monstriukais

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 gegužės 6 dieną organizuotas įmonės „Lantel“ STEAM priemonių darželiams pristatymas pedagogams.

2019 gegužės 9 dieną įstaigos administracija dalyvavo tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Inovacijos vaikų darželyje“, kur didelis dėmesys buvo skiriamas technologiniai, inžineriniam ugdymui.

2019 gegužės mėnesį įstaigoje organizuojamos inžinerinio mąstymo ugdymo dienos. Vaikai kuria tiltus, robotus, garažus ir t.t. iš įvairių medžiagų.

 

 

Skip to content